Όροι εγγύησης

Η TYPOR εγγυάται για την άριστη ποιότητα των υλικών, την καλή κατασκευή, την ομαλή λειτουργία και την υποδειγματική συντήρηση των συσκευών της ως εξής:

A) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS

Πέντε χρόνια στον λέβητα, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί κατά κανόνα οι οδηγίες σύνδεσης. Ένα (1) χρόνο για τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Από την εγγύηση εξαιρείται η ενδεικτική λυχνία, η αντίσταση και ο θερμοστάτης. Η πενταετής εγγύηση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ισχύει με την προϋπόθεση της αλλαγής του ανοδίου κάθε δύο (2) χρόνια με δαπάνη του αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βαλβίδα ασφαλείας του θερμοσίφωνα έχει προορισμό να “ανοίγει” σε περιπτώσεις υπερβολικής πίεσης στο υδραυλικό δίκτυο ή στο θερμοσίφωνα. Μετά από αυτό πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα ώστε σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί διαρροή από την βαλβίδα να είναι δυνατή η αποχέτευση. Η TYPOR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιά που μπορεί να γίνει από ενδεχόμενη διαρροή.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΩΣ:

1)            Αλλαγή της προρυθμισμένης θερμοκρασίας των 60ο C στον θερμοστάτη – αντίστασης.

2)            Η πίεση του δικτύου σύνδεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 bar (πρέπει να μπαίνει μειωτής πιέσεως).

3)            Δεν αλλάζεται το ανόδιο μαγνησίου σε περίπτωση που είναι διαβρωμένο. Υποχρεωτικός έλεγχος κάθε δύο (2) χρόνια και κάθε ένα (1) χρόνο στην περίπτωση που τα νερά είναι σκληρά.

4)            Σύνδεση με σωλήνα που δεν αντέχει σε θερμοκρασία και πίεση (μονοσωλήνιο).

5)            Επέμβαση και αλλαγή οποιουδήποτε εξαρτήματος από τεχνίτη μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας.

6)            Η τοποθέτηση και οι συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται από αδειούχους τεχνίτες (υδραυλικό, ηλεκτρολόγο) - εγκαταστάτες και να υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση με όλα τα στοιχεία τους, χωρίς να επεμβαίνουν στις ρυθμίσεις του θερμοσίφωνα (μετά την τοποθέτησή του θα πρέπει να ελέγχεται η λειτουργία του θερμοστάτη στους 60ο C.

7)            Η αντίσταση από αυξομειώσεις της τάσης των 220 V.

Α) ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Πέντε (5) χρόνια για δοχείο Glass, δέκα (10) χρόνια για τον ηλιακό συλλέκτη και ένα (1) χρόνο για κάθε κατασκευαστικό εξάρτημα. Η εγγύηση του ηλιακού συστήματος ισχύει μόνο με την προϋπόθεση διετούς ελέγχου στα υγρά, στην φλάντζα της αντίστασης, στις συνδέσεις και πενταετούς συντήρησης της συσκευής με δαπάνη του αγοραστή, που θα γίνονται από τα συνεργεία της εταιρείας μας ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία αυτής.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1)            Μη σωστής τοποθέτησης και σύνδεσης

2)            Μη σωστή πλήρωση με θερμικά υγρά ξένα προς τις προδιαγραφές του ή πλημμελούς λειτουργίας του καλοριφέρ.

3)            Από υπερβολική πίεση στο δίκτυο άνω των 4 bar ( μετά το πέρας των 10 ημερών από την τοποθέτηση πρέπει να γίνει έλεγχος στην φλάντζα της αντίστασης και να σφιχτούν οι βίδες εάν έχει διαρροές ), εάν τρυπήσει το μπόιλερ εξαιτίας αυτών των διαρροών δεν καλύπτεται από τη εγγύηση.

4)            Κακό ή καθόλου service - Αλλαγή στα θερμικά υγρά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) χρόνια και στο ανόδιο.

5)            Τα τζάμια από σπάσιμο, κτύπημα - πτώση ή πτώση αντικειμένου.

6)            Ακραία καιρικά και φυσικά φαινόμενα (ανεμοστρόβιλος, σεισμός, παγετός).

7)            Επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνίτη και τοποθέτη υλικών μη εγγυημένων από εμάς (αντιψυκτικά, ανόδιο, αντίσταση, θερμοστάτης, βαλβίδες ασφαλείας, εξαρτήματα συνδέσεως).

8)            Αλλαγή της προρυθμισμένης θερμοκρασίας των 60ο C στον θερμοστάτη – αντίστασης.

9)            Σωλήνες και υλικά που δεν ενδείκνυται για τη σύνδεση του.

10)        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ (2) ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

 

Β) ΜΠΟΪΛΕΡ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ

Πέντε (5) χρόνια για δοχείο Glass και ένα (1) χρόνο για κάθε κατασκευαστικό εξάρτημα. Η εγγύηση του μπόιλερ - ηλεκτρομπόιλερ ισχύει μόνο με την προϋπόθεση πενταετούς συντήρησης της συσκευής με δαπάνη του αγοραστή, που θα γίνονται από τα συνεργεία της εταιρείας μας ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία αυτής.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1)            Από τυχόν φθορές παλαιών ηλιακών συλλεκτών άλλης εταιρείας.

2)            Μη σωστή πλήρωση με θερμικά υγρά ξένα προς τις προδιαγραφές του ή πλημμελούς λειτουργίας του καλοριφέρ.

3)            Μη τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας και αντεπιστροφής.

4)            Από υπερβολική πίεση στο δίκτυο άνω των 4 bar.

5)            Αλλαγή στο ανόδιο μαγνησίου μετά από έλεγχο δύο (2) ετών ή αν αυτό είναι διαβρωμένο.

6)            Αλλαγή στα θερμικά υγρά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) χρόνια και στο ανόδιο.

7)            Αλλαγή της προρυθμισμένης θερμοκρασίας των 60ο C στον θερμοστάτη – αντίστασης.

8)            Σωλήνες και υλικά που δεν ενδείκνυται για τη σύνδεση του.

Η TYPOR έχει το δικαίωμα να καθορίζει κατά την κρίση της τον τρόπο και τον τόπο επισκευής για τις παρουσιαζόμενες ζημιές.

Αναλαμβάνει σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας της συσκευής, την υποχρέωση να επαναφέρει σε ομαλή λειτουργία την συσκευή και την επισκευή ή την αντικατάσταση κάθε είδους ελαττωματικού μέρους εφ’ όσον η ανωμαλία προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την κακή χρήση ή κακή μεταχείριση της συσκευής από τον αγοραστή. Μετά από τα παραπάνω η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση και επέμβαση στη διάταξη και ρύθμιση των οργάνων από κάθε τεχνίτη άσχετο προς τη βιομηχανία μας, καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος με άλλο του εμπορίου, του οποίου την προέλευση και την ρύθμιση δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Κατά τη διάρκεια ενός έτους από την αγορά της συσκευής, γίνεται δωρεάν η εργασία της επισκευής της. Η επισκευή γίνεται στην εταιρεία μας όπου ο αγοραστής μπορεί να μεταφέρει τη συσκευή επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς της. Αν ο πελάτης θέλει την επισκευή στο σπίτι εφ’ όσον αυτή είναι δυνατή, τότε επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακινήσεως του τεχνίτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον συνοδεύεται και από το δελτίο (απόδειξη) λιανικής πωλήσεως με την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Αποφύγετε την αλλοίωση της εγγυήσεως καθώς και της πινακίδας μητρώου της κατασκευής γιατί διαφορετικά δεν καλύπτεστε από την εγγύηση.

Τα παραπάνω στοιχεία και χαρακτηριστικά δεν δεσμεύουν την εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όσες τροποποιήσεις θεωρεί απαραίτητες χωρίς καμία υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης.